Vuoden 2022 huumeisiin liittyvien suuntauksien tilannetta kuvaavat sanat ”kaikkialla, kaikkea, kaikille”. Tällä hetkellä huumeongelmien vaikutuksia voidaan havaita lähes kaikkialla. Euroopan unionissa huumeongelmat pahentavat muita merkittäviä ongelmia entisestään, kuten kodittomuutta, psykiatristen sairauksien hallintaa ja nuorisorikollisuutta. Joissakin maissa myös huumemarkkinoiden aiheuttama väkivalta ja korruptio ovat lisääntyneet.

Nykypäivän huumausainetilanteelle on ominaista huumeiden runsas saatavuus. Lähes kaikki aineet, joilla on psykoaktiivisia vaikutuksia, ovat nyt vaarassa ilmaantua markkinoille. Pakkausmerkinnät ovat usein virheellisiä eli aineita käyttävät eivät ole välttämättä tietoisia siitä, mitä aineita he todellisuudessa käyttävät. Erityisesti kannabistuotteita on korvattu synteettisillä kannabinoideilla.

Synteettisten huumausaineiden tuotanto on lisääntynyt Euroopassa. Tämä aiheuttaa erityistä huolta metamfetamiinin tuotannon lisääntymisestä. Lisäksi raportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että monissa maissa on jatkuvasti tarpeen laajentaa huumeongelmaisten hoitoa ja haittojen vähentämiseen tähtääviä palveluja. Suomessa erityisesti opioidikorvaushoito sekä neulojen ja ruiskujen jakaminen vaatisivat panostusta.

Huumeidenkäytöstä aiheutuu joko suoria tai epäsuoria vaikutuksia. Suorat vaikutukset näkyvät huumeiden käytöstä aiheutuvina fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina ongelmina. Epäsuorat vaikutukset ovat muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten värvääminen rikolliseen toimitaan, terveydenhoitokulujen jatkuva kasvu, turvattomuuden tunne yhteisöissä ja tästä koituva hinta yhteiskunnalle sekä korruption ja rikollisuuden heikentävä vaikutus yhteiskunnan instituutioihin.

Huumeiden saatavuus ja käyttö on yleistä kaikkialla Euroopan unionissa. Arviolta 83,4 miljoonaa eli 29 prosenttia 15–64-vuotiasta aikuisista on käyttänyt jotakin laitonta huumausainetta Euroopan unionissa. Miesten määrä on huomattavasti suurempi kuin naisten. Kannabis on edelleen eniten käytetty aine. Vuonna 2021 sen käytöstä ilmoitti yli
22 miljoonaa eurooppalaista aikuista. Stimulantit ovat seuraavaksi yleisin aine. Vuonna 2021 arviolta 3,5 miljoonaa aikuista käytti kokaiinia, 2,6 miljoonaa MDMA:ta ja 2 miljoonaa amfetamiinia. VNoin miljoona eurooppalaista käytti heroiinia tai muuta laitonta opioidia.

Vaikka opioidien käyttö on vähäisempää kuin muiden huumeiden, opioidien käytön osuus laittomiin huumeisiin liittyvistä haitoista on edelleen suurin. Opioideja käytetään usein yhdessä muiden aineiden kanssa, joka lisää riskiä kuolla yliannostukseen. Opioideja havaittiin noin kolmessa neljäsosassa Euroopan unionissa vuonna 2020 ilmoitetuista kuolemaan johtaneista yliannostuksista.

Lue koko raportti täältä: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2022_en

Huom! Raportin voi ladata myös Suomeksi.