Nuorille suunnatut päihdepalvelut

Nuorten päihdehoidosta on kuultu sanottavan, että huumeita saa helpommin, kuin hoitoa ja että nuorten päihdehoito on vaikeimmin saatavilla oleva palvelu. On myös sanottu, että päihdepalveluiden verkosto on sekava ja palveluista tiedottamisessa on puutteita. Netissä on monenlaista tietoa ja hoito poikkeaa aikuisten päihdehoidosta. Miten ja missä nuorten päihdepalveluita siis järjestetään?

Aluksi on huomioitava, että jokainen päihteitä käyttävä nuori on yksilö. Tarvittavan avun luonne vaihtelee nuorten iän, päihteidenkäytön määrän ja nuoren kokonaistilanteen mukaan. Kokonaistilanne vaikuttaa siihen, missä ja miten päihdehoitoa toteutetaan. Päihteetön elämä on aina nuorten hoidon lopullisena tavoitteena.

Suomessa päihdehuollon järjestämisestä vastaa hyvinvointialueet. Hoito aloitetaan perusterveydenhuollosta ja ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä avohoitoon. On muistettava kuitenkin, että lastensuojelulla on vastuu päihteillä oireilevista alaikäisistä.

Avohoito

Avomuotoisista päihdepalveluista vastaa oman paikkakunnan nuorisoasema, nuorisopoliklinikka, päihdepoliklinikka tai terveysasema. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Myös oppilaitosten kuraattorit ja terveydenhoitajat sekä nuorisotyöntekijät auttavat päihdeasioissa. Alle 18-vuotiaiden kohdalla myös lastensuojelun palvelut auttavat. Avohoidossa nuori asuu kotona ja käy sovittuina ajankohtina hoitoa toteuttavassa toimipisteessä.

Laitoshoito

Laitoshoitoon ohjataan, jos avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoshoitoa tarvitaan usein vieroitusvaiheessa tai suonensisäisten huumeiden käytössä. Hoidon tarvetta arvioidaan yhdessä sosiaali- tai terveyshuollon ammattilaisen kanssa, jotka arvioinnin perusteella ohjaavat oikeaan hoitoyksikköön. Alaikäisten kohdalla laitoshoitoa tarjoavat lastensuojelulaitokset ja valtion koulukodit. Laitoshoidon aikana nuori asuu hoitopaikassa.

Koulukodit

Koulukotien erityisen huolenpidon yksiköt auttavat päihderiippuvaisia nuoria tasaamaan elämäntilanteensa. Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla pyritään katkaisemaan nuoren itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen. Erityisen huolenpidon jakso on pisimmillään 90 vuorokautta.

Tahdosta riippumaton hoito sairaalassa

Päihteiden käytön liitännäisoireiden vuoksi nuorta voidaan hoitaa nuorisopsykiatrisella suljetulla osastolla nuoren tahdosta riippumatta. Liitännäisoireita voivat olla päihdepsykoosi, itsetuhoisuus ja muut mielenterveyden ongelmat. Hoidon edellytyksenä on, että ilman sairaalahoitoa nuoren vointi heikkenisi tai hänen terveytensä tai turvallisuutensa vaarantuisi. Lisäksi hoidon edellytyksenä on, että muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäväksi tai ne ovat riittämättömiä. Tahdosta riippumaton hoito on yleensä lyhytkestoista ja sitä käytetään vain välttämättömissä tilanteissa.

Samanaikainen mielenterveyden ongelma

Nuorten päihdeongelmaan liittyy yleensä myös mielenterveyden ongelmia, jotka jäävät helposti huomioimatta. Tavallisimpia ovat masentuneisuus ja ahdistuneisuus sekä vakavimmissa tapauksissa psykoottisuus. Mielenterveyshäiriöt hoidetaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, jonne pääsee lähetteellä. Lähete voidaan tehdä esimerkiksi avohoidosta. Mielenterveyshäiriöiden hoitaminen samanaikaisesti päihdeongelman kanssa parantaa ennustetta.

Kolmas sektori

Matalalla kynnyksellä apua saa avohoidon lisäksi kolmannen sektorin palveluista. Monet yhdistykset ja järjestöt tarjoavat päihteitä käyttäville sekä heidän omaisilleen tukea ja apua. Päihdeneuvontapuhelimissa ammattilaiset vastaavat päihteisiin liittyviin kysymyksiin ja antavat keskustelutukea ympäri vuorokauden. Myös seurakunnilla on nuorisotyöhön erikoistuneita työntekijöitä, jotka auttavat päihdekysymyksissä.

Lisätietoa:

Lähteet:

Nuorten päihdeongelmien hoito (duodecimlehti.fi)

Alaikäisten päihdehoidossa paljon puutteita | A-klinikkasäätiö (a-klinikkasaatio.fi)

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdeongelmien-hoito/palveluita-lapsille-ja-nuorille